top of page

​聖地遊蹤

國際聖樂頌讚會 Come Sing for Zion 
約旦、以⾊列11天聖地考察:向神歌唱讚美並一同走進聖經世界,跟隨主耶穌腳蹤!
國際聖樂頌讚會 Come Sing for Zion
以⾊列9天聖地考察:向神歌唱讚美並一同走進聖經世界,跟隨主耶穌腳蹤!
約旦、以⾊列12天聖地考察:屬靈分享並以聖經地理、歷史講解遊覽景點。
bottom of page